Jesteś tutaj: Start / Informacja publiczna

Informacja publiczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

2017-07-17
Co zrobić, kiedy w serwisie nie ma poszukiwanej informacji publicznej ?

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, a znajduje się w zasobach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju dalej zwanym w skrócie ZSTiO  i może być niezwłocznie udostępniona - jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga jej przygotowania - Informacja taka Jest udostępniana na pisemny wniosek. Udostępnianie Informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje ZSTiO, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, powiadamia się w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek ZSTiO ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć lub przesłać do ZSTiO na załączonym do pobrania formularzu.

Załączniki:
• treść ustawy [ DOC ]
  Treść ustawy o dostępie do informacji publicznej
• Wniosek udostępnienie informacji [ DOC ]
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

2017-07-17
W dniu 29 grudnia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195). Nowelizacja ta wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 17 listopada 2003 roku, w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003), która reguluje sytuacje innego przeznaczenia informacji z organów publicznych niż to, dla którego dokumenty te zostały pierwotnie wyprodukowane.
 
Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:
 • udostępniona na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiegow Busku-Zdroju pod adresem www.bip.budowlanka.edu.pl,
 • udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 
Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  "wykorzystywanie przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa  w ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystanie informacji publicznej (...)".
 
Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od ZSTiO w Busku-Zdroju jest zobowiązany do:
 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • poinformowania o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.
 
ZSTiO w Busku-Zdroju nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.
 
Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek w przypadku, gdy:
 • informacja publiczna nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZSTiO w Busku-Zdroju, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla niej określone.
 
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania  składa się na formularzu w formie dokumentu papierowego lub dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64 poz. 565 ze zm.):
 • wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku (art. 23g ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
 • w przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 23g ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej),
 • informujemy, że istnieje możliwość naliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Wysokość tej kwoty będzie uzależniona od następujących czynników: liczby pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych, czasu pracy poświęconego na przygotowanie danych, kosztów materiału (np. papier, nośniki informatyczne), kosztów przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę
 Załącznik:
Wniosek o ponowne  udostępnienie informacji [ DOC ]
Wniosek o ponowne udostępnienie informacji publicznej
Dyrektor ZSTiO może odmówić ponownego wykorzystania informacji publicznej w przypadku, gdy:
 • dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy (np. informacje niejawne, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności) lub wynikających z innych ustaw,
 • ponowne wykorzystanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,
 • wniosek dotyczy opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 
Odmowa, o której wyżej mowa następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki, a także wysokość opłat ponownego wykorzystania informacji publicznej może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu tutejszy organ, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSTiO
Data utworzenia:2017-07-15
Data publikacji:2017-07-15
Osoba sporządzająca dokument:Adam Jastrzębski
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Jastrzębski
Liczba odwiedzin:1541