1. Rada Pedagogiczna
     Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem wewnątrzszkolnym powołanym
     do rozpatrywania oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem
     jej statutowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
     oraz do opiniowania działalności administracyjno-gospodarczej Szkoły.

     W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

1) wszyscy pracownicy pedagogiczni,
2) instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
3) osoby – zapraszane przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
     za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

      Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy m. in.:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów/słuchaczy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
5) podejmowanie uchwały w sprawach skreślania z listy uczniów/słuchaczy.


3. Rada Rodziców
    Do głównych celów Rady Rodziców należą:

1) Reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły wobec pozostałych jej organów
     oraz poza Szkołą.
2) Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły,
     a także wnioskowanie do innych organów Szkoły w tym zakresie spraw.
3) Działanie na rzecz realizacji opiekuńczo-wychowawczej funkcji Szkoły.

3. Samorząd Uczniowski
    Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie i słuchacze Szkoły. Organy Samorządu
    Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów i słuchaczy.
    Do głównych celów działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły należą:

1) reprezentowanie ogółu uczniów/słuchaczy Szkoły wobec pozostałych jej organów
     oraz poza Szkołą,
2) przedstawianie wniosków i opinii Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi
     we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły na wniosek tych organów lub
     z własnej inicjatywy