Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego jest publiczną placówką oświatową w rozumieniu art. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Organ prowadzący: Powiat Buski

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.