• Dane przygotował/a: Główny księgowy Mariola Majcher

Należności - 0 PLN
Zobowiązania - 13 517,95 PLN
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r.: 12 747,48 PLN
Majątek ruchomy - 1 335 215,32 PLN
Majątek nieruchomy - 11 453 429,00 PLN

ZAŁĄCZNIKI:
Bilans za rok 2018
Rachunek zysków i strat za rok 2018
Zestawienie obrotów i sald za rok 2018
Zestawienie zmian w funduszach za rok 2018
Informacja dodatkowa