• Dane przygotował/a: Główny księgowy Mariola Majcher

Należności - 742,43 PLN
Zobowiązania - 12 823,93 PLN
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.: 29 810,24 PLN
Majątek ruchomy - 1 913 182,54 PLN
Majątek nieruchomy - 11 562 940,98 PLN

ZAŁĄCZNIKI:
Bilans za rok 2019
Rachunek zysków i strat za rok 2019
Zestawienie obrotów i sald za rok 2019
Zestawienie zmian w funduszach za rok 2019
Informacja dodatkowa