• Dane przygotował/a: Główny księgowy Mariola Majcher

Należności – 2 812,56 PLN
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 43 230,91 PLN
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.: 6 898,61 PLN
Majątek ruchomy – 2 205 446,51 PLN
Majątek nieruchomy – 12 180 691,04 PLN

ZAŁĄCZNIKI:
Bilans za rok 2022
Rachunek zysków i strat za rok 2022
Zestawienie zmian w funduszach za rok 2022
Informacja dodatkowa