• Dane przygotował/a: Główny księgowy Mariola Majcher

Należności - 0,00 PLN
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 9 106,10 PLN
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.: 40 550,10 PLN
Majątek ruchomy – 2 133 838,52 PLN
Majątek nieruchomy - 12 114 305,94 PLN

ZAŁĄCZNIKI:
Bilans za rok 2021
Rachunek zysków i strat za rok 2021
Zestawienie obrotów i sald za rok 2021
Zestawienie zmian w funduszach za rok 2021
Informacja dodatkowa