• Dane przygotował/a: informatyk Adam Jastrzębski
LP. Organ kontrolujący Data i nr delegacji
służbowej
Data początkowa
kontroli
Data końcowa
kontroli
Wyszczególnienie skontrolowanego
obszaru pracy jednostki z określeniem charakteru
czynności kontrolnych oraz wydane zarządzenia doraźne.
1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach LKl/23/2023 z 9.01.2023
LKl/23/2023 z 1.03.2023
10.01.2023 4.04.2023

P/23/059 Funkcjonowanie szkolnych systemów oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów. / według protokołu

2. Wizytator KO ŚKO 18.04.2023 19.04.2023

Badanie kompetencji kluczowych uczniów IILO i Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju. /według protokołu

3. Z upoważnienia Starosty Buskiego 33/2023 z 23.05.2023 30.05.2023 2.06.2023

Prawidłowość realizacji zadań Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej w zakresie podawania danych uczniów wg stanu na 30.09.2023 r. prawidłowość wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.
/według protokołu

4. Z upoważnienia Starosty Buskiego AWK.0027.5.2023 5.06.2023  

Wydatki poniesione przez ZSTiO w 2022 roku i I kwartale 2023 r. / według protokołu

5. Z upoważnienia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 267/2023 z 06.06.2023 15.06.2023 15.06.2023

Kontrola planowa w zakresie zgodności z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 

6. Z upoważnienia Starosty Buskiego 46/2023 z 7.08.2023 28.08.2023  

Przygotowanie jednostki do roku szkolnego 2023/2024 pod względem zachowania wymogów BHP / zgodnie z protokołem

7. Z upoważnienia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 297/2023 z 25.09.2023 26.09.2026 26.09.2023

KD-zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów poprawkowych / zgodnie z protokołem