• Dane przygotował/a: informatyk Adam Jastrzębski
LP. Organ kontrolujący Data i nr delegacji
służbowej
Data początkowa
kontroli
Data końcowa
kontroli
Wyszczególnienie skontrolowanego
obszaru pracy jednostki z określeniem charakteru
czynności kontrolnych oraz wydane zarządzenia doraźne.
1. ZUS 1520220200142 z dna 25.01.22 7.02.2022   Zakres zgodny z upoważnieniem. Bez zaleceń.
2. Kuratorium Oświaty w Kielcach 1,03.2022 1.03.2022   Badanie w zakresie kompetencji kluczowych u uczniów.
3. Starosta Buski 29/2022 17.05.2022

Zgodność tygodniowego planu zajęć z arkuszem organizacyjnym jednostki i planami nauczania

Organizacja zajęć rewalidacyjnych

4. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
PRZ.52800.23.2022 10.06.2022

Przestrzeganie przepisów p-poż. Szczegóły w protokole.

5. Starosta Buski 125/2022 29.09.2022 z 14.09.2022

Zgodność w zakresie bhp, pomieszczeń i sprzętów.