• Dane przygotował/a: Główny księgowy Mariola Majcher

Należności - 0,00 PLN
Zobowiązania - 13 239,91 PLN
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.: 25 888,49 PLN
Majątek ruchomy - 2035523,64 PLN
Majątek nieruchomy - 12 114 305,94 PLN

ZAŁĄCZNIKI:
Bilans za rok 2020
Rachunek zysków i strat za rok 2020
Zestawienie obrotów i sald za rok 2020
Zestawienie zmian w funduszach za rok 2020
Informacja dodatkowa